GRU模型结构分解

gru-1

gru-2

gru-3

Update Gate

update gate 相当于lstm中的forget gate和input gate,用于决定哪些旧的信息该遗忘,哪些新的信息该记住。

Reset Gate

用于决定应该忘记多少过去的信息。

Output Gate

代码实现

(略)

参考资料